Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.09.2018 07:10:42 

Bela Dracula Lugosi

Bela a jeho myšlenky

Našla jsem stránku, kde jsou snad všechny citáty a myšlenky různých osobností a Bela tam samozřejmě nesmí chybět! Bude mi možná chvíli trvat, než všechny přeložím, ale budu se snažit!

Death, the final, triumphant lover.

Smrt, ta konečná, vítězná milenka.

Every actor is somewhat mad, or else he'd be a plumber or a bookkeeper or a salesman.

Každý herec je poněkud šílený, jinak by mohl dělat klempíře, úředníka či prodavače.

I guess I'm pretty much of a lone wolf. I don't say I don't like people at all, but, to tell you the truth, I only like it then if I have a chance to look deep into their hearts and their minds.

Myslím si, že jsem z větší části jako osamělý vlk. Neříkám, že nemám vůbec rád lidi, ale říkám vám, jsem rád jen tehdy, když mám šanci zahledět se do jejich srdcí a jejich myslí. (a to jde bohužel jen málokdy :-(, pozn. met.allice)

I have lived too completely, I think. I have known every human emotion.

Myslím si, že jsem žil až dost. Poznal jsem každý lidský cit.

I have never met a vampire personally, but I don't know what might happen tomorrow. 

Nikdy jsem se s upírem nesetkal osobně, ale nevím co se může stát zítra.... (Snad nejlepší hláška :o), pozn. met.allice)

To win a woman, take her with you to see Dracula.

Chceš-li získat ženu, vezmi ji na Draculu.

(Toto zaznělo ve filmu Ed Wood, jak jistě víte. :-) )


Díky jedné dobré dušičce, která si nechá říkat Day.Dream nebo LenkaH si i vy můžete přečíst obě básně, které Bela napsal a to i s Lenčiným skvělým překladem. Přeji příjemné počtení a zasnění..... :o)

My Darling Violetta,

Slumber envelops your beautiful face
And a dream grips your soul in embrace;
I will guard you.

You are my dream every night, every day,
And regardless of where you might stay,
I will seek you.

Then, when you want to forget all the world,
And fly to my arms like a bird,
I will love you.
Signed,
Bela.

Můj drahoušku Violetto,

spánek obklopuje tvou krásnou tvář
a sen drží tvou duši v objetí;
budu tě strážit.

Zdáš se mi každou noc, každý den
a i kdybys byla kdekoliv,
budu tě hledat.

Pak, až budeš chtít zapomenout na celý svět
a vletíš mi do náručí jako ptáček,
budu tě milovat.
Podepsán
Bela.

Dear Lillian,

Leave me - if you can.
If you think you have the strenght to do it.
Don´t even be sorry; don´t be sorry for me - go!
Only then be very careful that you can forget;
Be very careful that on one strange evening,
From out of our past, something does not return - a tune,
Or just one remembered kiss,
Because that will be your end - you killed yourself!
Find peace. I will hold your hands with love,
For I still love you.
Don´t be afraid. Your road ahead is no longer a dream I share.
I will not hold you back - it would be useless. And why?!
Destiny demands it for everyone.
But if once you yearn for the fire we had,
And if some day the longing in your heart does not stay - only
Cooled ashes which don´t warm you anymore, bud do not blind you,
It will hurt you to know that you killed someone.
But while you are here and are mine, I hear and see you!
You should never know that even now in my soul I bless you!
Be loved - love!
In spite of my tears.
May God help you to forget in a hurry,
But don´t wait until all my tears are wrung out;
Leave me - if you can,
Go!

Drahá Lillian,

Opusť mne - pokud můžeš.
Pokud si myslíš, že máš k tomu sílu.
Nelituj ani, nelituj mě - běž!
Jen buď velmi opatrná, abys dokázala zapomenout;
Buď velmi opatrná, aby se jednoho zvláštního večera
Nevrátilo něco z naší minulosti - zvuk
Nebo jen jeden připomenutý polibek,
Protože to bude tvůj konec - zabilas sama sebe!
Najdi klid. Budu s láskou držet tvé ruce,
Neboť tě stále miluji.
Neboj se. Tvá další cesta už není snem, který sdílím.
Nebudu tě zdržovat - bylo by to zbytečné. A proč?!
Osud to žádá pro každého.
Ale jestli se ti zasteskne po našem ohni
A jestli jednoho dne nezůstane v tvém srdci touha - jen
Zchladlý popel, který už tě nezahřeje, ale ani nezaslepí,
Bude tě bolet vědomí, žes někoho zabila.
Ale dokud jsi tady a jsi moje, slyším a vidím tě!
Nikdy bys neměla vědět, že i nyní ti ve své duši žehnám!
Buď milována - miluj!
Navzdory mým slzám.
Kéž ti Bůh pomůže zapomenout ve spěchu,
Ale nečekej, než se vylijí všechny mé slzy;
Opusť mne - pokud můžeš,
Běž!


TOPlist